español | galego | éuscaro | catalán | portugués | inglés

Benvido a Riberdis

Riberdis, o Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidade, recompila e difunde a produción científica en formato dixital e de acceso libre que se produce no ámbito iberoamericano en relación aos temas afíns á discapacidade.

Riberdis está xestionado polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidade (CEDD), dependente do Real Padroado sobre Discapacidade. O principal obxectivo de Riberdis é contribuír á mellora da difusión e do acceso ao coñecemento mediante a organización, a preservación e a difusión de contidos relativos á discapacidade.

Os contidos do repositorio agrúpanse en comunidades temáticas e en subcomunidades xeográficas. Estas subcomunidades, ao mesmo tempo, clasifican os recursos en diferentes coleccións en función da súa tipoloxía: artigos de revistas, informes, teses doutorais, capítulos de libros, relatorios e comunicacións, etc.

Riberdis está adscrito ao movemento internacional Open Access Initiative, polo que todos os documentos incluídos dentro del son de libre acceso. O repositorio tamén utiliza o protocolo de interoperabilidade de Open Archives Initiative (OAI), o que permite incrementar a visibilidade dos documentos, ao ofrecerse conxuntamente con outros repositorios internacionais.

Comunidades de Riberdis

Buscar en Riberdis

Buscar en Riberdis

Engadido recentemente

Todos los documentos en Riberdis están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.